Horváth Ferenc önéletrajza

1. SZEMÉLYI ADATOK
Családi és utónév: Horváth Ferenc
Születési idő és hely: 1943. február 27; Somlójenő

2. ISKOLAI VÉGZETTSÉG

Felsőfokú végzettség: Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Erősáramú Szak, gépesítési és automatizálási ágazat
Időszak: 1963-1968
Elért fokozat: Okleveles villamosmérnök

3. MUNKAHELYEK
Cég neve: Magyar Energia Hivatal<
Beosztásom: igazgató, megbízott főigazgató, elnökhelyettes, elnök
Időszak: 1994-2009.

Munkaköröm: A gáz-, a villamosenergia-ipari és a távhőtermelő társaságok (MOL Rt., gázszolgáltatók, erőművek, MVM Rt., áramszolgál-tatók) piacgazdasági követelményeknek megfelelő működési modelljének és jogi-hatósági, gazdasági szabályozási környezetének (törvények, kormány- és miniszteri rendeletek, működési és létesítési engedélyokmányok, üzemi-, kereske-delmi- és üzletszabályzatok stb.) kidolgozása, illetve ezek kidolgozásában való közreműködés, a szabályozó rendszer folyamatos továbbfejlesztése, valamint a társaságok energiaellátási, gazdálkodási tevékenységének felügyelete. 1997. augusztustól 1997. decemberig és 1999. márciustól 1999. decemberig a Hivatal munkáját megbízott főigazgatóként irányítottam.
2002. februárjában elnökhelyettessé, 2003. októberében pedig elnökké neveztek ki.
Jelentős szerepet vállaltam a villamosenergia-piac 2003. január 1-jén és a gázpiac 2004. január 1-jén történt nyitásának előkészítésében. Aktívan részt vettem az EU 96/92/EC sz. és 2003/54/EC sz. „régi és új” direktívája (a villamos energia belső piacának közös szabályai), valamint az EU 98/30/EC sz. és 2003/55/EC sz. „régi és új” direktivája (a belső földgázpiac egységes szabályozása) hazai adaptációjában, továbbá e két piac teljes megnyitásában.

Cég neve: Digital-Power Energetikai és Környezetvédelmi Kft.
Beosztásom: ügyvezető igazgató
Időszak: 1991-1994

Munkaköröm: Gazdasági társaságok, intézmények és települési önkormányzati szervezetek energiaellátó rendszereinek átvilágítása, az energiaszolgáltatási szerződések és az energiaszámlák felül-vizsgálata, ezek alapján energia- és költségmegtakarítást eredményező intézkedések és konkrét fejlesztési projektek, finanszírozási konstrukciók kidolgozása megbízásos munkák keretében.

Cég neve: Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (korábban Ipari Minisztérium)
Beosztásom: főosztályvezető
Időszak: 1985-1991

Munkaköröm: Szakterületemhez tartoztak: a minisztérium műszaki-gazdasági, a vezetést és a döntéselőkészítést szolgáló információrendsze-rének működtetése és folyamatos továbbfejlesztése.
Az ipar (bányászat, villamosenergia-ipar, kohászat, gépipar, vegyipar, könnyűipar) rövid- és középtávú fejlesztési koncepciójának kidolgozásában való közreműködés, az ezt megala-pozó elemzések irányítása. Előterjesztések készítése a kor-mánybizottságok részére a gazdálkodás, az iparfejlesztés és -irányítás területéről.
Feladatkörömet képezte többek között: a minden energiahordozóra kiterjedő energiapolitikai koncepció kidolgozásának irányítása, az energiaellátási koncepciók környezeti hatásvizsgálatainak összefogása, az energiával való ésszerű gazdálkodás és takarékosság, az ezeket megalapozó kutatás-fejlesztés, továbbá az energetikai biztonságtechnika felügyelete, illetve irányítása, a gazdaságban tevékenykedő energetikusok oktatásának és továbbképzésének koordinációja.
Az energiaipart számos esetben képviseltem nemzetközi tár-gyalásokon és hazai fórumokon egyaránt.

Cég neve: Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet (korábban Országos Villamosenergia Felügyelet)
Beosztásom: előadó, főelőadó, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes
Időszak: 1968-1985

Munkaköröm: Eleinte a vezetékes energiahordozók (ezen belül a villamosenergia és a földgáz) rövidtávú teljesítménygazdálkodási és tervezési kérdései képezték a munkámat. E tevékenységem ipari üzemekre és az ország egyes régióira terjedt ki. Munkám később az országos villamosenergia- és teljesítményszükséglet közép- és hosszú távú előrebecslésével, az erőmű-, valamint a hálózatépítési programokat alapvetően megszabó igényszámításokkal, a villamosenergia-fogyasztást befolyásoló tényezők elemzésével bővült.
Folyamatosan részt vettem a minden energiahordozóra (szénféleségek, kőolajtermékek, földgáz, villamosenergia, távhő) kiterjedő, rövid-, közép- és hosszú távú komplex előrebecslések, az energiaszektor fejlesztésére vonatkozó országos koncepciók kidolgozásában.

4. KITÜNTETÉSEIM, PUBLIKÁCIÓIM

  Számos Miniszteri Elismerő Oklevél, legutóbb 2000-ben
  • Zeusz Díj, 1996
  • Gázláng Díj, 1999
  • Eötvös Díj, 2002
  • Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2004
  • Magyar Bányászatért szakmai érdemérem, 2004
  • Prométheus Díj, 2008
  • Dr. Szabó Imre Díj, 2008
  • Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, 2009

Közel hetven szakcikket írtam a hazai folyóiratokba, intézeti kiadványokba, hazai és nemzetközi konferenciákra az energiaipar fejlődésének előrebecsléséről, az energiával való ésszerű gazdálkodásról és takarékosságról, az ezeket megalapozó kutatás-fejlesztésről, továbbá a vezetékes energiaszektor jogi-hatósági, gazdasági szabályozásáról és új működési modelljéről.

5. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGEM
Tagja vagyok az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Ügyvezető Bizottságának és Műszaki Tudományos Tanácsának, a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek és a Magyar Energetikai Társaságnak, továbbá a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.

1999-től az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Energetikai Bizottság állandó meghívott tagja vagyok.

Budapest, 2010. január

Horváth Ferenc