Energetikai közlönyfigyelés 2015. december 1-9.

1. a Magyar Közlöny 2015. december 2-én megjelent 2015. évi 187. számában került kihirdetésre
• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet a távhőszolgáltató honlapján történő közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezéseket módosítja. A rendelet 2015. december 17-én lép hatályba;
• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet a központi adatgyűjtésre és feldolgozásra (KAF) vonatkozó részletes szabályokat illeszti be a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletbe, valamint rögzíti az ilyen rendszert működtető engedélyes szabályzatára, továbbá az ilyen rendszer működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelendő dokumentumokra vonatkozó rendelkezéseket. A rendelet 2015. december 3-án hatályba lépett;
• a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Jedlik Ányos Terv keretében meghatározott, a hazai elektromobilitás elterjesztését szolgáló beruházásokat érintő, meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az elektromos járművek használatához nélkülözhetetlen alapvető töltő infrastruktúra telepítéséhez, használatbavételéhez közvetlenül szükségesek. A rendelet 2015. december 3-án hatályba lépett és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell;
• az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat a - rendelet 1. mellékletben felsorolt – közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Kerekegyháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0132/59 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken megvalósításra kerülő üzem és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze. A rendelet 2015. december 3-án hatályba lépett és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell;
• a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú („Fotovoltaikus erőmű létesítése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozat, amely 1,5 Mrd forinttal megnöveli az MVM Hungarowind Kft. Pécsett létesítendő fotovoltaikus erőmű támogatását (egyidejűleg ennyivel csökkenti a KEOP 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat „Megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termelés” nevű konstrukció keretében pályáztatható forrásokat), így a projekt megnövelt támogatása 5 Mrd forint. A határozat 2015. december 3-án hatályba lépett;
• egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat, amely egyes kórházak energia-megtakarítás növelő fejlesztési támogatásait emeli meg. A határozat 2015. december 3-án lépett hatályba.

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15187.pdf

2. a Magyar Közlöny 2015. december 3-án megjelent 2015. évi 188. számában került kihirdetésre a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1890/2015. (XII. 3.) Korm. határozat. A határozat összesen 380 önkormányzati középület épületenergetikai fejlesztési projektje záró elszámolási csomagjának benyújtására előírt határidőt változtatja meg 2015. december 15-ről 2016. január 15-re.

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15188.pdf

3. a Magyar Közlöny 2015. december 7-én megjelent 2015. évi 190. számában került kihirdetésre a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a havi megszakítható kapacitások felajánlási határidejéről szóló 10/2015. (XII. 7.) MEKH rendelet. A rendelet alapján a nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontjára a szállítási rendszerüzemeltető a havi megszakítható kapacitásokat az adott hónap első naptári napját megelőző harmadik munkanapon köteles lekötésre felajánlani. A rendelet 2015. december 8-án hatályba lépett.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15190.pdf

4. 2015. december 8-án megjelent 2015. évi 191. számában került kihirdetésre a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI) Alapító Egyezménye kihirdetéséről szóló 377/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás szövegének végleges megállapításáról szóló 1898/2015. (XII. 8.) Korm. határozat.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15191.pdf

5. a Magyar Közlöny 2015. december 8-án megjelent 2015. évi 192. számában került kihirdetésre
• a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében egyaránt az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni, egészen 2018. december 31-ig. A számításkor a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni. A rendelet 2015. december 16-án lép hatályba;

• a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 388/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet, valamint azzal összefüggésben a 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről 1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat.
i. A 388/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításának lényege, hogy rögzíti az arra az esetre vonatkozó eljárást, ha a Kormány a kijelölő határozatában olyan önkormányzati fenntartású szervezetet jelöl ki, amely a kijelölést nem fogadja el. Ebben az esetben a kijelölt szervezetnek a határozat közzétételét követő 15 napon belül (jelen esetben 2015. december 23-ig) írásban értesítenie kell a nemzeti fejlesztési minisztert, aki haladéktalanul gondoskodik más szervezet kijelöléséről. A rendelet 2015. december 9-én hatályba lépett.
ii. Az 1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat rögzíti a 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult kijelölt költségvetési intézmények felsorolását;

• a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet. A rendeletmódosítás célja, hogy lehetővé tegye nagyobb és hatékonyabb hazai szakember apparátus képzését, egyúttal a hazai költségvetési bevételek növelését. A rendelet 2015. december 24-én lép hatályba.

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15192.pdf

6. a Magyar Közlöny 2015. december 9-én megjelent 2015. évi 193. számában került kihirdetésre a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdése szövegrészének alaptörvény-ellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról szóló 34/2015. (XII. 9.) AB határozat. A határozat alapján az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette, ezért megsemmisítette a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdésének „illetve a (2) bekezdés szerinti megállapítása” szövegrészét, egyúttal megállapította a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdésének hatályban maradó szövegét az alábbiak szerint: „A szolgalmi jog (1) bekezdés szerinti utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.” Az Alkotmánybíróság ezen kívül megállapította, hogy a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdésének „illetve a (2) bekezdés szerinti megállapítása” szövegrésze a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.084/2014/13. számú, valamint a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.830/2014/8. számú ügyében és a folyamatban lévő más ügyekben nem alkalmazható.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15193.pdf