Energetikai közlönyfigyelés 2015. december 21-31.

1. a Magyar Közlöny 2015. december 23-án megjelent 2015. évi 202. számában került kihirdetésre a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról szóló 91/2015. (XII. 23.) FM rendelet. A rendeleteknek energetikai vonatkozása annyiban van, hogy egyértelművé teszi azokat az eseteket, amikor a környezetvédelmi hatóság a közüzemi létesítmények (pl.: villamosenergia- és gázellátást, távhőszolgáltatást végző létesítmény) által a zajkibocsátás csökkentése érdekében benyújtott intézkedési tervet jóváhagyja. Így a környezetvédelmi hatóság – a zajkibocsátás határérték alá történő csökkentését eredményező intézkedési terven kívül – abban az esetben is jóváhagyja az intézkedési tervet, ha az nem biztosítja a zajkibocsátási határérték betartását, de a zaj csökkentésére alkalmas intézkedéseket tartalmaz és az üzemeltető bemutatja, hogy a zajkibocsátás további csökkentése műszaki okokból nem valósítható meg és a létesítmény által nyújtott szolgáltatás mennyiségi vagy minőségi romlásával jár együtt. A rendelet ezzel párhuzamosan pontosítja az intézkedési terv tartalmi elemeinek felsorolását is. A rendeletek 2016. február 1-jén lépnek hatályba.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15202.pdf
2. a Magyar Közlöny 2015. december 23-án megjelent 2015. évi 203. számában került kihirdetésre a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet. A rendelet összesen tíz rendeletet módosít, amelyek közül közvetlen energetikai vonatkozása az alábbiaknak van:
- a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása egyszerűsíti az 51/2007. (V. 17.) GKM rendeletben meghatározott engedélyezési szabályokat azáltal, hogy előzetes engedélyezési kötelezettség helyett bejelentést és utólagos hatósági ellenőrzést tesz lehetővé;
- a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása a gázszerelői tevékenység bejelentés-kötelessé válására tekintettel szükséges változtatásokat tartalmazza;
- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet módosítása keretében jelentősen csökkennek a villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló jogszabályi rendelkezések valamint szabványelőírások megtartásának ellenőrzéséért fizetendő hatósági díjak.
A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15203.pdf
3. a Magyar Közlöny 2015. december 28-án megjelent 2015. évi 205. számában került kihirdetésre
o az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása prioritási tengelyen a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése és az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése nemzeti egyedi célkitűzésekhez kapcsolódóan a beruházási prioritások keretében támogatott intézkedésekre – a közszféra szervezetek számára tervezett beruházások megvalósítását szolgáló projektekre – terjed ki. A rendelet ezzel kapcsolatban rögzíti a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. mint a nemzeti fejlesztési miniszter feladatainak ellátásába bevont társaság feladatait, továbbá az érintett projektek megvalósításának végrehajtási szabályait. A rendelet 2015. december 29-én lépett hatályba;
o a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet szerinti módosítások jellemzően a közigazgatási eljárási határidőkre, egyes engedélyköteles tevékenységek bejelentés-kötelessé tételére, a közigazgatási eljárások kezdeményezésére vonatkozó kérelmekhez csatolandó dokumentumok számának csökkentésére vonatkozó változtatásokat, valamint egyes közigazgatási eljárások elektronikus úton történő kezdeményezési lehetőségére vonatkozó változtatásokat vezetik át a kormányrendeleti szintű joganyagon. A rendelet főszabály szerint 2015. december 31-én lép hatályba, de a rendelet túlnyomó többsége 2016. január 1-jén, illetve néhány rendelkezése csak 2016. július 1-jén lép hatályba. A módosításokat a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet szerinti módosítások az alábbi energetikai ágazathoz közvetlenül kapcsolódó kormányrendeleteket érintik:
 az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet,
 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet,
 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet,
 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet,
 a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,
 a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről szóló 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet,
 az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet,
 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet,
 a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet,
 a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet,
 a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet,
 az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet,
 az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet,
 az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet,
 a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet,
 a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet;
o a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú („Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai korszerűsítése” című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozat. A határozat alapján a projekt támogatása 5 Mrd forinttal megemelkedik, és az 5 Mrd forintnyi támogatás nyújtása a KEHOP terhére fog történni.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15205.pdf

4. a Magyar Közlöny 2015. december 29-én megjelent 2015. évi 206. számában került kihirdetésre a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet. A rendeletnek energetikai vonatkozása annyiban van, hogy a lakóépület építésének egyszerű bejelentéses eljárására tekintettel módosítja - egyebek mellett - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (I. 30.) Korm. rendeletet. A módosítások túlnyomó többsége 2016. január 1-jén lép hatályba.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15206.pdf

5. a Magyar Közlöny 2015. december 29-én megjelent 2015. évi 207. számában került kihirdetésre
o az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról szóló 73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet 2015. december 30-án hatályba lépett;
o a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok I. kategóriába sorolásáról szóló 2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány I. kategóriába sorolta - egyebek mellett - az MVM Zrt-t, amely azt jelenti, hogy a társaság vezető állású munkavállalói részére adható maximális havi bruttó alapbér 4 millió forint helyett 5 millió forintra változik. A határozat 2015. december 30-án hatályba lépett.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15207.pdf
6. a Magyar Közlöny 2015. december 29-én megjelent 2015. évi 208. számában került kihirdetésre az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. A rendelet
o rögzíti a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan a 2016. első negyedévére vonatkozóan felajánlandó, illetve értékesítendő földgáz mennyiségét és árát,
o rögzíti, hogy a 2016. évben az MVM-csoport nem lesz köteles kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulást, illetve kiegyenlítő hozzájárulást fizetni,
o rögzíti az elektromos gépjármű üzemben tartóját a villamos energia egyetemes szolgáltatásban igénybe vehető kedvezményeket ("A2 árszabás választása) és az ennek igénybevételére vonatkozó feltételeket,
o rögzíti, hogy a villamos energia egyetemes szolgáltatási "B" árszabás meghaladhatja az "A1" árszabás 70%-át, továbbá az egyetemes szolgáltató "H" árszabású ára csak a "B alap" árszabást nem haladhatja meg;
o a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításával változtat a nyereségkorlát számításának szabályain,
o módosítja a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletet is.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15208.pdf
7. a Magyar Közlöny 2015. december 30-án megjelent 2015. évi 209. számában került kihirdetésre
o - az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXCVI. törvénynek az atomenergiáról szóló törvény 2016. január 1-jén hatályba lépő módosításaival összhangban - a sugárvédelemmel és a hiányzó, a talált és a lefoglalt nukleáris anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és eljárásokról szóló, 2016. január 1-jén hatályba lépő végrehajtási rendeletcsomag, nevezetesen
• az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet,
• az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet,
• a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet,
• a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről szóló 490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet,
• az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet,
• az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról szóló 21/2015. (XII. 30.) HM rendelet,
• az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet;
o a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet. A rendelet az azonos tartalmú szabályozást rögzítő 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet helyébe lép. A rendelet főszabály szerint 2016. január 1-jén lép hatályba, de az egyes díjakat rögzítő mellékletek 2016. január 30-án lépnek hatályba.
A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15209.pdf